IPKW > Over IPKW > Veiligheid

veiligheid

Algemeen

Iedereen die zich op het park bevindt, dient zich te houden aan de voorschriften zoals vastgelegd in de Arbo-wet met bijbehorende besluiten. Naast de algemene veiligheidsregels, dient u zich bij het bedrijf dat u bezoekt op de hoogte te stellen van de op locatie geldende regels en procedures.

U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en voor die van anderen. Als u onveilige situaties tegenkomt of er door anderen op wordt geattendeerd, dient u direct met uw werkzaamheden te stoppen en melding te maken bij een leidinggevende.

Vluchtwegen, looppaden, trappenhuizen, uitgangen, brandblusmiddelen, veiligheidsmiddelen en schakelkasten dienen te allen tijde toegankelijk te zijn en mogen op geen enkele wijze worden geblokkeerd. Het meenemen en/of het onder invloed verkeren van alcohol/drugs op het Industriepark Kleefse Waard is verboden.

Mobiele telefoons zijn op bepaalde plaatsen verboden. Dit is met verbodsborden aangegeven.

Toegang

Voor toegang tot het Industriepark Kleefse Waard dient u te beschikken over een geldige toegangsbadge, die u is verstrekt bij aanmelding in het poortgebouw. De beheerder van het industriepark behoudt het recht tot visitatie.

Bij het betreden van een bedrijf dient iedere bezoeker en bezoekende medewerker zich te houden aan de daar geldende regels betreffende meldingsplicht.

Medewerkers van buitenfirma’s worden geïntroduceerd door of namens diegene onder wiens verantwoordelijkheid zij werkzaamheden komen verrichten.

Persoonlijke veiligheid

Verricht alleen taken die tot uw werk behoren en waarvoor opdracht is gegeven. Begin pas met het werk als u voldoende op de hoogte bent van de gevaren en risico’s. Laat u hierover informeren door degene onder wiens verantwoordelijkheid u staat.

Draag de voor uw werk geschikte en in goede staat verkerende werkkleding en schoenen. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht waar aangegeven met gebodsborden.

Gebruik uitsluitend gereedschap, apparatuur en hulpmiddelen die in goede staat verkeren en die bestemd zijn voor het doel waarvoor u ze wilt gebruiken.

Rookverbod

Indien u werkzaam bent op het Industriepark Kleefse Waard, bent u verplicht kennis te nemen van het rookverbod. Op het gehele terrein geldt een algeheel rookverbod, behalve daar waar specifiek aangegeven.

Milieu

Het lozen en verbranden van chemicaliën, afvalstoffen, olieproducten e.d. op het terrein is streng verboden. Waarschuw bij lekkages van vermoedelijk schadelijke chemicaliën onmiddellijk degene onder wiens verantwoordelijkheid u staat. Waarschuw tevens Industriepark Kleefse Waard facility services, via telefoonnummer +31 (0)26 384 46 46 of bij geen gehoor bij Security Service Point, via telefoonnummer +31 (0)26 361 14 04.

Vrijgekomen chemicaliën dient u (in overleg) direct op te ruimen.

Meldingsplicht

Waarschuw bij brand en ongeval onmiddellijk 112 en het Security Service Point, via telefoonnummer  +31 (0)26 361 14 04. Waarschuw ook degene onder wiens verantwoordelijkheid u staat en de directe omgeving. Begin de brand te blussen met de aanwezige brandblusmiddelen.

Alarmsignaal op het park

Bij brandalarm: volg de aanwijzingen van brandweerpersoneel en ontruimingleiders direct op. Gebruik geen liften.

Verkeer

Op het terrein gelden de regels van het Wegenverkeersreglement. De maximumsnelheid is 25 km/uur. Er is parkeergelegenheid vóór het park. Parkeren op het terrein is alleen mogelijk met een door het Security Service Point verleende toegangsbadge.


Emergency: 112
Security Service Point:  +31 (0)26 361 14 04